Thema Economie

Nieuwe EDBA-bestuur gedegen en ambitieus van start

4 November 2020

“Oog voor het grote economische raamwerk”

Fotografie: Peter Franken

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) wil een structurele bijdrage leveren aan een gezonde economische toekomst van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan maatschappelijke partners, waaronder gemeente, onderwijs en bedrijfsleven. Vertrekpunt van de EDBA is een heldere visie en ambitie, gericht op duurzame economische groei met aandacht voor de unique selling points van ons vestigingsgebied. De EDBA wil deze visie en ambitie in de komende maanden met input van haar partners ontwikkelen. Het nieuwe bestuur heeft er zin in en is er klaar voor!

“Als je als gemeentebestuur of VOA zelf bestuurder bent van de EDBA, kun je vragen stellen bij de onafhankelijkheid van het advies dat uit voorgenoemd proces voortkomt”, stelt Frank Ponsioen terecht vast. Dat verklaart de recente organisatorische veranderingen. Frank is sinds afgelopen zomer voorzitter van de ‘nieuwe’ EDBA, die is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Naast hem zijn ook Alphenaren Maria Molenaar en Wilbert Lek toegetreden tot het bestuur. Maria als secretaris en Wilbert als penningmeester. Joost Berkhout blijft als directeur verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. “In deze nieuwe vorm kan de EDBA gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zonder dat gemeente of andere partijen vooraf een stempel op dat advies kunnen drukken.”

Bouwstenen
Het nieuwe team wil op korte termijn bouwstenen aandragen die de gemeente in staat stelt een economische visie voor de middellange termijn te vormen. In dat proces worden op brede schaal partijen betrokken die hierop van invloed zijn. Maria Molenaar: “Wij hebben de mogelijkheid om zonder politieke kleur uit te spreken wat wij vinden dat het beste is voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Uiteraard nemen wij daarbij de mening in acht van de vertegenwoordigers binnen het EDBA platform. Dat platform kent een flexibele samenstelling, waar wij, afhankelijk van de economische opgave, maatschappelijke organisaties of samenwerkingsverbanden voor kunnen uitnodigen om plaats te nemen. Waaronder de gemeente en publieke zaken, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, toerisme en recreatie, retail, onderwijs, de zorgsector, het sociaal domein, wonen, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.”

Economische agenda
Het nieuwe bestuur is er heilig van overtuigd dat er meer economisch potentieel in de regio Alphen aan den Rijn zit dan nu tot uiting komt. “Er is wel een gezamenlijke aanpak nodig waar enige ambitie uit spreekt”, vertolkt Wilbert Lek de heersende mening. “Daarbij is het van belang dat we in de breedte kijken waar we als regio voor staan en waar we naartoe willen. Samen met alle partijen kunnen we een hele stevige economische agenda opstellen.”

“Het is een hele mooie, ondernemende plek, maar er is niets wat eruit springt op economisch gebied”, knikt Maria Molenaar instemmend. “Er is van alles, maar een echte focus ontbreekt. Daardoor missen we kansen bij landelijke trends en ontwikkelingen, maar ook op subsidiemogelijkheden om deze te financieren. We zijn er samen van overtuigd dat er visie en ambitie in de economische agenda voor de komende jaren moet komen. Met de blik op de toekomst en onder invloed van begrippen als verduurzaming, circulariteit en digitalisering.”

Sterk ecosysteem
Het bestuur maakt zich sterk voor de creatie van een ecosysteem, waarin elkaar ondersteunende bedrijven en sectoren samen verder komen dan alleen. Om daarmee te beginnen kun je jezelf eerst afvragen waar de regio Alphen aan den Rijn voor staat. Wat maakt ons bijzonder? Waarin onderscheiden we ons van andere gebieden? Dan spreek je over een combinatie van ligging in de Randstad, de cultuur die in het verleden is ontstaan en doorontwikkeld en de aard van de gevestigde ondernemingen. Kortom: het DNA van Alphen aan den Rijn.

Keuzes maken
“Als je je richt op economische groei dan moeten er zaken helder worden gemaakt”, vindt Frank Ponsioen. “In mijn ervaring hebben we in de achterliggende jaren te maken gehad met gemeentebesturen die best ondernemingsgezind zijn geweest, maar zij hebben nooit een duidelijke keuze gemaakt. En dat is écht nodig voor de langere termijn. Wij zijn voor succes niet alleen sterk afhankelijk van de gemeente, maar zeker ook van regionale ontwikkelingen, van de provincie en zelfs van de Rijksoverheid! Als wij in de visie van die partijen helemaal niet voorkomen, weet ik zeker dat we in de toekomst zaken gaan missen. Met een negatieve invloed op onze economische ontwikkeling.” Wilbert is het hier volmondig mee eens. “Het is onze taak om nu met een hele gerichte propositie te komen. We moeten duidelijk maken wat wij - Alphen aan den Rijn - willen betekenen in dit grotere geheel. Om onderdeel uit te kunnen maken van de gebied-overstijgende groeiagenda’s voor de toekomst én om aanspraak te kunnen maken op de fondsen die daarmee samenhangen. Nu is het juiste moment.”

Nulmeting
Onze regio heeft een complex economisch systeem met fijnmazige radertjes die her en der in elkaar grijpen en invloed op elkaar uitoefenen. Reden voor de EDBA om dit totale systeem met haar uiteenlopende belangen eerst goed in kaart te brengen, via een gedegen onderzoek. Een gespecialiseerd bureau voert deze analyse momenteel uit. De uitkomst van het onderzoek vormt de nulmeting waarin alle toekomstige bemoeienissen van de EDBA hun uitgangspunt vinden. Aan de hand van dit onderzoek worden ook de belangrijkste thema’s benoemd. Waar liggen de kansen voor de toekomst? Aan welke sectoren willen we de ruimte bieden op onze bedrijventerreinen? Niet om op pedante wijze bepaalde bedrijven buiten de deur te houden, maar juist om een ontwikkeling in de goede richting te versnellen en de economie daarmee te stimuleren. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt een gezamenlijke missie, visie en strategie bepaald. Zij vormen de bouwstenen voor het Economisch Actieplan voor Alphen aan den Rijn 2021-2025. Het onderzoek moet uiterlijk begin 2021 zijn afgerond.

Concreet
“Nu ken ik veel VOA-leden in deze regio, en die zijn meestal van het ‘doen’”, glimlacht de EDBA-voorzitter. “En ik ben dat in principe ook. Maar hier is een gedegen voorbereiding van cruciaal belang. Wij investeren nu met de EDBA om de juiste voorwaarden te scheppen. Om zoveel mogelijk concrete, positieve ontwikkelingen de juiste voedingsbodem te geven.”

Reacties (0)

U moet inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.